KMP算法与朴素匹配

查找算法中朴素匹配之于KMP就类似冒泡排序之于快速排序

 function KMPMatch($src, $par) {
  $K = array(0);
  $M = 0;
  for($i=1; $i<strlen($str); $i++) {
    if ($str[$i] == $str[$M]) {
      $K[$i] = $K[$i-1] + 1;
      $M ++;
    } else {
      $M = 0;
      $K[$i] = $K[$M];
    }
  }
  for($i=0,$j=0; $i<strlen($src); ) {
    if ($j == strlen($par)) return $i-$j;

    if ($par[$j] === $src[$i]) {
      $j++;
      $i++;
    } else {
      if ($j === 0 && $par[$j] != $src[$i]) {
        $i++;
      }
      $j = $K[$j-1 >= 0 ? $j -1 : 0];
    }
   }
   return false;
 }

 function normalSearch($src, $par) {
   for($i=0; $i< strlen($src); $i++) {
     $k = $i;
     $j = 0;
     while($i<strlen($src) && $j<strlen($par) && $par[$j] == $src[$k]) {
       $k++;$j++;
     }
     if ($j == strlen($par)) return $k - $j;
   }
   return false;
 }

匹配内容包含较多重复字符时KMP算法明显比朴素匹配要快.